Διευκρινίσεις για θέματα στρατολογίας και πολιτογράφησης

Δευτέρα, 05 Νοεμβρίου 2007
Με βάση το άρθρο 55 παρ. 1 του ν. 3421/2005 «Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις», τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις που εκδόθηκαν και τις διευκρινίσεις που λάβαμε από το ΥΠΕΘΑ, όλοι όσοι γεννήθηκαν στην Τουρκία, ανεξάρτητα από το χρόνο μετοικεσίας στην Ελλάδα και ανεξάρτητα από την ηλικία που είχαν κατά το χρόνο της μετοικεσίας, δικαιούνται:


-Αναβολή από την κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του τρίτου έτους από την εγγραφή στα Μητρώα Αρρένων.
-Μειωμένη εξάμηνη (προαιρετικά τρίμηνη) θητεία, εφόσον καταταγούν εντός πενταετίας από την εγγραφή τους σε μητρώο αρρένων. -Απαλλαγή από στράτευση εφόσον εγγραφούν σε μητρώο αρρένων μετά τη συμπλήρωση του τριακοστού πέμπτου έτους.  

Εφόσον εγγραφούν σε δημοτολόγιο, πρέπει να προσκομίσουν οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ότι κατοικούσαν μόνιμα στην Τουρκία (δεν απαιτείται να προκύπτει και ότι διέκοψαν τη διαμονή τους). Για περισσότερες λεπτομέρειες, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να αποταθεί στα κατά τόπους στρατολογικά γραφεία.

Όσον αφορά τις άλλες δύο περιπτώσεις που διερευνήσαμε:
α) Τέκνα Ιμβρίων που γεννήθηκαν  στην Ελλάδα: Υπό το ισχύον νομοθετικό καθεστώς, δεν ισχύουν οι απαλλαγές της προηγούμενης διάταξης.
β) Τέκνα Ιμβρίων που γεννήθηκαν στην Ελλάδα και υπηρέτησαν στον τουρκικό στρατό για ένα μήνα εξαγοράζοντας το υπόλοιπο της θητείας τους: Δεν καλύπτεται ούτε η κατηγορία αυτή, αφού απαιτείται ελάχιστο διάστημα 3 μηνών πραγματικής θητείας.

Ο Σύλλογος θα εξαντλήσει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη λήψη υπόψη των ιδιαιτεροτήτων των περιπτώσεων αυτών, ιδίως όσον αφορά τη δεύτερη κατηγορία, αφού η ειδική μεταχείριση όσων συμπατριωτών μας της νέας γενιάς υπηρέτησαν ή αποφασίζουν να υπηρετήσουν στον τουρκικό στρατό, θα αποτελέσει ένα επιπλέον κίνητρο για τη διατήρηση της τουρκικής υπηκοότητας, εργαλείο πολύτιμο σήμερα για την κατοχύρωση των περιουσιακών και των πάσης φύσεως άλλων δικαιωμάτων τους που διασφαλίζουν μακροπρόθεσμα την επαφή τους με την Ίμβρο. Η Νεολαία του Συλλόγου έχει ετοιμάσει ήδη σχετικό ερωτηματολόγιο. Όσο πιο πολλές περιπτώσεις καταφέρουμε να καταγράψουμε, τόσο πιο τεκμηριωμένη και αποτελεσματική θα είναι η παρουσίαση των θέσεών μας. Αντίτυπο του ερωτηματολόγιου διατίθεται από τη Γραμματεία του Συλλόγου. Συν Αθηνά και χείρα κίνει.   

Επίσης, όσοι έχουν καταθέσει ή πρόκειται να καταθέσουν αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, μπορούν να προσκομίσουν στη Γραμματεία του Συλλόγου αντίγραφο της αίτησης με το σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2007, ώστε να επιχειρηθεί η ομαδική προώθηση και επιτάχυνση της διαδικασίας.  
Πάρις Ασανάκης